Електроенергія

 

Інформація для споживачів

Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.
Регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником "останньої надії".
Загальні умови постачання електроенергії
Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. Регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником "останньої надії".
Права та обовязки споживача та електропостачальника

Електропостачальник має право:

 • купувати та продавати електроенергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами;
 • вільно обирати контрагента за двостороннім договором;
 • на своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги з постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;
 • звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відключення електроживлення споживача у випадках, визначених правилами роздрібного ринку, крім випадків постачання вразливим споживачам;
 • звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених правилами роздрібного ринку;
 • на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу системи розподілу;
 • доступу до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та договорами, укладеними ними на ринку електричної енергії.

Електропостачальник зобов’язаний:

 • дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
 • надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
 • складати добові графіки електричної енергії для доби постачання згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;
 • виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;
 • нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;
 • сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
 • відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;
 • надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо:
  1. частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;
  2. посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;
  3. адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;
 • надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;
 • надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до правил роздрібного ринку;
 • надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;
 • розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;
 • надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості послуг;
 • здійснювати відшкодування (компенсацію) споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;
 • вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з надання універсальних послуг, послуг постачальника "останньої надії" за державними регульованими цінами та за вільними цінами;
 • не пізніше ніж за 15 днів до початку здійснення діяльності з постачання електричної енергії оприлюднювати на своєму веб-сайті правила роздрібного ринку;
 • надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно- правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством.

Споживач має право:

 • купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 • змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 • отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 • на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 • на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 • на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 • на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 • подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 • отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 • отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 • інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Споживач зобов’язаний:

 • сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
 • надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії;
 • дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
 • врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.
 
Вирішення спорів

Ми переконані, що найефективнішим способом уникнення непорозумінь та спорів - є укладання чіткого та зрозумілого договору. Даний проект договору ми можемо редагувати та змінювати відповідно до інтересів наших споживачів. Але у випадку, якщо уникнення спору буде неможливо, ми готові докласти максимальних зусиль, щоб вирішити спір мирно під час переговорів.

 Споживач може подати заяву щодо спору до Національної комісії (Регулятор), якщо під час переговорів спір не було вирішено. Сфера діяльності комісії - енергетика та комунальні послуги, а саме здійснення державного регулювання у цих сферах, згідно з статтею 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Або відповідно до чинного законодавства України розглянути спір під час судового процесу.

 У випадку виникнення запитань до спеціалістів, або потреби написати скаргу чи у вас є інформація щодо загрози енергобезпеці, повідомте нас за даним номером телефону:

+380 (50) 422 99 64

 Або надішліть нам повідомлення на email:

anktrade.ceo@gmail.com

 Чи відправити лист на нашу адресу:

Україна, 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка буд. 7-а 

Ви можете подати скаргу, претензію чи звернення такими шляхами:

 • Особисто подаючи заяву під час прийому у адміністрації ТОВ «АНК ТРЕЙД»;
 • Подати заяву через канали пошти на нашу адресу;
 • Електронним способом.

 скарга, звернення чи претензія повинна відповідати таким вимогам оформлення :

 • вказане повне ім'я споживача, яке відповідає найменування в установчих документах, вказана дійсна юридична адреса та місце розташування об'єкта електропостачання;
 • Викладена повний зміст заяви, скарги, претензії, пропозиції та ін.;
 • На заяві, яка подається у письмовому вигляді, має бути вказана дата та підписано заявником.
 • Якщо дане питання розглядалося раніше, заявник повинен додати до заяви ці рішення у формі оригіналів чи копій. При наявності додати також документи, які після розгляду справи повернулися заявнику.
 • При звернення електронна, потрібно вказати електронну адресу, яка може бути використана для відповіді споживачу. Якщо такої немає, потрібно вказати інші можливі способи зв’язку. Проте електронний цифровий підпис не є обов’язковим.

При зверненні чи поданні скарги, претензії заявник отримає попередню відповідь протягом одного робочого дня з моменту одержання заяви, при умові, що заявник вказав дійсну електрону адресу, телефонний номер.

 Якщо заявник звертається з питанням, скаргою чи претензією, що стосується загрози електробезпеці, воно буде розглянути у строки згідно з чинним законодавством, враховуючи зміст питань звернення.

 Звернення з повідомленнями про загрозу електробезпеці відбувається у визначеному порядку.

 Даний порядок характеризує чітку процедуру звернення про отримання інформації щодо загроз електробезпеки. Він діє для швидкого реагування та визначення місцезнаходження загрози людям, тваринам, електричного обладнанню, або можливих аварій

 І. Працівники та свідки подій, які загрожують електробезпеці, повинні слідкувати алгоритму наступних дій:

Терміново донести інформації про можливу загрозу.

Працівники подають інформацію власному керівникові на підприємстві або іншій уповноваженій особі.

Споживачі повідомляють інформацію у центр споживчого обслуговування ТОВ «АНК ТРЕЙД»

Алгоритм  дій:

Якщо виявлено події, які загрожують електробезпеці, в першу чергу потрібно дотримуватись безпечної для вас відстані від центру подій. Тобто, якщо відбулося замикання ви впало дерево на дроти, безпечною відстанню є більше восьми метрів. Наступним кроком є оповіщення про ситуацію оточуючих, не дозволяти наближатися до місця небезпеки іншим людям та тваринам. Далі потрібно сповістити про подію керівника, якщо ви є працівником підприємства, якщо споживачем – то у центр споживчого обслуговування   ТОВ «АНК ТРЕЙД» за телефонами: +380 (50) 422 99 64

 ІІ. Керівництво підприємства у випадку одержання інформації щодо подій, які загрожують електробезпеці, повинні дотримуватись такого алгоритму:

 Інформація подається негайно у вищі інстанції. Якщо відбулася пожежа, необхідно повідомити  відділ цивільного захисту та пожежної безпеки, РЕМ, ОДС, центр споживчого обслуговування  ТОВ «АНК ТРЕЙД» за телефонами: +380 (50) 422 99 64

Алгоритм дій:

Керівництво оцінює ситуацію та визначає наявні наслідки. Також вони повинні організувати  при потребі надання медичної допомоги та обрати методи дій, щоб не допустити аналогічних подій.

Зразок договору на поставку електроенергії
Нормативні документи